top of page

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelserne hos Sp/f Eli Thorsteinsson advokatur (herefter benævnt virksomheden) gælder for alle opgaver og tjenester, medmindre der er indgået en anden skriftlig aftale.

Udførelsen af opgaven

Virksomheden og kunden aftaler løbende den juridiske bistand og omfanget af hver enkelt opgave samt involvering fra både kundens og eventuelle tredjeparters side.

Virksomheden forpligter sig til at levere kvalificeret juridisk bistand og service i overensstemmelse med aftalte betingelser og tidsrammer.

Alle opgaver udføres i overensstemmelse med retsplejeloven, anden relevant lovgivning samt de advokatetiske regler fra Advokatsamfundet. 

Virksomheden opbevarer alle nødvendige dokumenter i 5 år fra sagens afslutning. Originale dokumenter returneres senest ved sagens afslutning.

Kunder får nødvendige rettigheder til at anvende alt skriftligt materiale, som virksomheden leverer i forbindelse med en opgave, men virksomheden beholder alle ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder til alt leveret materiale.

Hvidvaskning og databeskyttelse

Virksomheden er underlagt bestemmelserne i hvidvaskloven og skal derfor indsamle og opbevare identitetsoplysninger om kunder i overensstemmelse med lovgivningen.

Personoplysninger, der indsamles i henhold til hvidvaskloven, anvendes kun til forebyggelse af hvidvaskning og opsporing af uregelmæssigheder. Disse oplysninger anvendes ikke til kommercielle formål.

Hvis virksomheden skal oprette en særlig klientkonto, er virksomheden forpligtet til at videregive personoplysningerne til den finansielle institution, hvor kontoen oprettes, således at institutionen kan opfylde sine forpligtelser i henhold til hvidvaskloven.

Virksomheden behandler personoplysninger i forbindelse med rådgivning og andre tjenester til kunder i flere sammenhænge. I denne forbindelse henvises til virksomhedens privatlivspolitik, som også kan findes på virksomhedens hjemmeside.

Vederlag, fakturering og klientkonto

Virksomheden fastsætter honoraret baseret på omfanget af opgaven, herunder også arbejde uden for normal arbejdstid, opgavens betydning for kunden, værdien af tjenesten fra virksomheden, det ansvar, der er knyttet til opgaven, hvor kompleks opgaven er, brugen af specialistviden og opnået resultat. I sager, der afgøres hos administrative myndigheder og offentlige nævn, i voldgiftinstitutter og hos domstolene, udgør virksomhedens honorar som et minimum det beløb, som kunden får tilkendt i sagsomkostninger.

Kunden skal betale omkostninger forbundet med opgaven samt omkostninger, som virksomheden har afholdt på vegne af kunden, herunder passende rejseudgifter, kost og logi, større omkostninger til kopiering og forsendelse, eksterne transportomkostninger samt honoraret.

Når virksomheden indgår i en opgave, skal virksomheden på kundens anmodning informere om forventede omkostninger ved honoraret, hvis dette er muligt for den pågældende opgave. Hvis det ikke er muligt at oplyse honorarets størrelse, oplyses i stedet, hvordan honoraret fastsættes, f.eks. hvilken timesats der gælder. Kunder, der er forbrugere, får oplysninger om honoraret, inden opgaven påbegyndes.

Virksomheden udsteder normalt månedlige fakturaer bagud til kunden. Virksomheden kan også kræve, at honoraret betales forud helt eller delvist. I tilfælde af større eksterne udgifter kan virksomheden også kræve forudbetaling.

Betalingsfristen er netto 8 dage fra fakturadatoen. Moms tilføjes honoraret i henhold til gældende regler.

Virksomheden administrerer alle midler for kunder i overensstemmelse med reglerne fra det danske Advokatsamfund og indbetaler disse på en klientkonto i en færøsk finansiel institution. Rentetilskrivning på klientkontoen tilfalder kunden i overensstemmelse med reglerne fra det danske Advokatsamfund.

Kunden skal betale renter, der tilskrives indestående på en almindelig klientkonto eller indestående en særskilt klientkonto, når disse tilskrives med negativ rente, samt eventuelle gebyrer, som kontoførende finansiel institution pålægger i forbindelse med oprettelse, vedligeholdelse eller afvikling af disse konti.

Indestående på klientkontoen er omfattet af det generelle loft på EUR 100.000 i den danske Garantiformue (tidligere nævnt indskyder- og investorbeskyttelsesfond) for dækning, hvis kontoførende finansiel institution er ude for et økonomisk kollaps. Hvis kunden har andre indskud i det pågældende pengeinstitut end det, der står på klientkontoen, er max beløb nævnt ovenfor gældende for det samlede indskud. Virksomheden påtager sig intet ansvar for indskuddet på klientkontoen, hvis en finansiel institution kommer i økonomisk nød og/eller er ude for et økonomisk kollaps.

Fortrolighed og interne regler

Virksomheden er forpligtet til at behandle alle oplysninger fra kunden eller om kunden fortroligt. Dette indebærer en særlig tavshedspligt, og virksomheden har sikkerhedsforanstaltninger til at håndtere al fortrolig information.

Virksomheden og advokat Eli Thorsteinsson er underlagt særlige regler i overensstemmelse med gældende lovgivning om forbud mod brug af intern viden om børsnoterede selskaber og begrænsninger for handel med børsnoterede værdipapirer.

Ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikring

Virksomheden er ansvarlig for den ydede rådgivning i overensstemmelse med almindelig færøsk lovgivning om erstatning. Rådgivningen er specifikt rettet mod den pågældende opgave og må ikke bruges uden specifik skriftlig tilladelse til andre formål.

Virksomheden er omfattet af ansvarsforsikring og garantidækning hos HDI Global Specialty SE, der dækker al advokatvirksomhed hos advokat Eli Thorsteinsson med op til DKK 2.500.000 i ansvarsforsikring om året og op til DKK 5.000.000 i garantidækning om året.

Virksomheden og advokat Eli Thorsteinsson påtager sig ikke ansvar for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af data, tab af indtægt, tab af goodwill, tab af omdømme, osv., eller tab forårsaget af en finansiel institution, der er under økonomisk pres.

Ansvarsforsikringen gælder ikke for arbejdet hos andre rådgivere, som virksomheden kan have henvist kunden til, eller som vi efter aftale med kunden har bedt om at udføre dele af opgaven.

Markedsføring

Når en opgave, hvor virksomheden har ageret som rådgiver, er afsluttet og offentlig kendt, har virksomheden ret til at bruge dette som reference i sin markedsføring.

Valg af lov og tvistløsning

Alle uoverensstemmelser mellem kunden og virksomheden skal løses i overensstemmelse med gældende færøsk lov og under ved Retten på Færøerne.

Hvis uoverensstemmelsen vedrører adfærd eller vederlag, kan kunden klage til det danske Advokatnævn, Kronprinsessegade 28, 1306 København K - se ellers www.advokatnaevnet.dk.

 

Senest opdateret den 9. oktober 2020.

Ovenstående er en oversat version af de gældende forretningsbetingelser på færøsk. Såfremt der i en bestemmelse er uoverensstemmelser mellem ovenstående version og den gældende færøske version, er det den færøske version der har forrang. 

Når der i det ovenstående henvises til lovgivning, som f.eks. databeskyttelsesloven, hvidvaskloven osv., så henvises der til gældende færøsk lovgivning på området, medmindre andet er udtrykkeligt angivet.

bottom of page